Jump to Navigation

Cviky s puškou

PřílohaVelikost
Cviky s puškou.doc25 KB

(vybraná ustanovení jsou výňatky z Cvičebního řádu pro pěchotu P-I-1)

     Změny poloh pušky se vykonávají v pochodovém ruchu a pouze pažemi. Jednotlivé doby každé polohy pušky se vykonávají rázně a krátce. Úmyslné tlučení rukou o pušku a bodák anebo pažbou o zem je zakázáno.

Základní postoj s puškou

      Vojín v základním postoji drží pušku u pravé nohy tak, že jest obrácena hledím vzad a spočívá zadní částí botky na zemi; špička botky hlaviště se dotýká špičky chodidla a je s ní v úrovni. Paže má vojín volně spuštěny, lokty v stejné výši; pravou rukou přidržuje pušku k tělu, palcem objímá vnitřní a ostatními semknutými prsty vnější stranu nadpažbí tak, aby prsty nepřesahovaly přes pažbu. Ostí hlavně je přitaženo k tělu.

         zakladni_postoj.jpg

  Změny poloh pušky na místě

      Drží-li vojín pušku u nohy, pozdvihne ji »v ponos« na výkonný povel k obratu těla, k nástupu, k vyřízení, k zákrytu, k pochodu (ne byla-li velena jiná poloha pušky) a k poklusu bez zvláštního povelu. Při nacvičování tohoto cviku velíme: »V ponos — zbraň!« Na tento povel pozdvihne vojín pušku pokrčením pravé paže bez přehmatu ruky asi na šířku dlaně od země a opře ruku o kyčel. Po obratu, po zastavení nebo po ukončení vyřízení a zákrytu postaví ji zase bez povelu tiše na zem.

 

 v_ponos_zbran.jpg

    Na povel: »K poctě — zbraň!« vojín v základním postoji s puškou u nohy přenese pušku do polohy »K poctě — zbraň!« ve dvou pochodových dobách. Na první dobu nadhodí pušku pravou rukou vzhůru těsně podél těla a uchopí ji levou rukou přes řemen ve žlábcích. Touž rukou pak zdvihne pušku, až je levé předloktí u těla ve vodorovné poloze. Zatím přiloží napjatou pravou paži dlaní na pažbu tak, aby prsty podpíraly botku pažby a palec objímal její špičku. Na druhou dobu zdvihne loket a předloktí levé paže do vodorovné polohy; pušku drží mezi palcem a ukazováčkem, otevřenou ruku má hřbetem nahoru v přímém prodloužení předloktí. Prsty kromě palce má nataženy a semknuty.

     Z polohy »K poctě — zbraň!" přenese vojín pušku do původní polohy ve čtyřech pochodových dobách na povel: »K noze — zbraň!« Na první dobu přitáhne levý loket a předloktí k tělu, obejme pušku levou rukou a přidržuje jí pušku v původní poloze. Na druhou dobu pustí pravou rukou pažbu a skrčením pravé paže uchopí pažbu nad hledím nad levou rukou. Na třetí dobu strhne pravou rukou pušku v ponos, levou hbitě připaží. Na čtvrtou dobu natáhne pravou paži a postaví pušku bez úderu na zem do předepsané polohy k noze.

 

 k_pocte_zbran.jpg

 

      Má-li vojín pušku u nohy, dá ji na rámě v třech pochodových dobách na povel: »Na rámě — zbraň!« Na první dobu vykoná totéž, co na první dobu cviku popsaného k povelu »K poctě — zbraň!« Na druhou dobu vytočí pravou rukou pušku hledím napravo, posune hlaviště pažby tak, aby měl špičku botky před středem těla, a vysune ji po rameni vzhůru tak, aby spodní okraj lučíku byl na klíční kosti. Levou rukou s palcem pod hlavištěm pažby a semknutými prsty na hlavišti pažby sklouzne současně po pažbě dolů k pravé ruce. Na třetí dobu se sveze pravá ruka po hlavišti pažby tak, že se botka pažby uchopí zespod; konce prstů jsou na hlavišti pažby, palec objímá patu botky. Levá hbitě připaží. V této poloze drží pušku kolmo na ramenní osu, špičku botky má před středem hrudi na šířku dlaně, záloktí přitaženo k boku.

     Drží-li vojín pušku na rameni, postaví ji k noze v pěti pochodových dobách na povel: »K noze — zbraň!« Na první dobu přiloží levou ruku na hlaviště pažby, aby se dotýkala prstů pravé ruky, palec byl vespod a prsty nahoře; pravou rukou uchopí hlaviště pažby tak, že prsty objímají botku zespod, hřbet ruky je obrácen kupředu, palec přitažen. Na druhou dobu natáhne hbitě pravou paži, strhne pušku podél těla do svislé polohy, vytočí ji hledím dozadu a uchopí ji levou rukou přes řemen v žlábcích. Na třetí, čtvrtou a pátou dobu vykoná totéž, co na druhou, třetí a čtvrtou dobu cviku popsaného výše.

 

na_rame_zbran.jpg

 

     Při delších pochodech nosí vojín pušku zavěšenou řemenem na pravém rameni. Do této polohy ji přenese na povel: »Na řemen — zbraň!« tak, že nejprve ji zdvihne pravou rukou asi na píď před střed těla, s dolní objímkou asi do výše brady, při čemž vytočí pušku hledím vpravo, uchopí ji levou rukou pod řemenem v žlábcích a pravou rukou řemen zespod u předního poutka. Pak zavěsí pušku na rámě, při čemž levou rukou odrazí pušku a pak ihned napne řemen hřbetem levé ruky ve výši sumek, aby zamezil kývání pušky. Potom sjede pravá ruka po řemeni asi do výše sumek a uchopí řemen, levá připaží. Řemen sevře všemi prsty a táhne jej mírně dolů. Pěst drží v přímém prodloužení předloktí, jež je téměř vodorovné a směřuje přímo kupředu ; loktem mírně tiskne pušku k tělu. Na povel »Pohov!« nechá vojín pušku v přirozeném sklonu viseti.

    Pušku zavěšenou na řemen sejme vojín na povel: »K noze — zbraň!" tak, že nejprve pravou rukou trochu vychýlí hlaviště pažby vpřed, levou uchopí pušku nad lučíkem a posune pravou ruku po řemeni nad rameno. Pak tržením za řemen přenese pušku před pravé rameno, hlaviště pažby přiloženo k pravému boku, a uchopí ji pravou rukou nad hledím, předloktí přiloženo k pušce. Potom 'levou ruku připaží a pravou snese pušku k noze.

 na_remen_zbran.jpg


 

Nasazení a skrytí bodáku

      Vojín nasazuje bodák na místě nebo za pochodu na povel: »Bodák — vztyč!« Na místě nasazuje vojín bodák vždy s puškou u nohy. Nejprve posune pravou ruku po pažbě k horní objímce, současně skloní pušku ústím hlavně asi na píď před střed těla a vytočí ji hledím vpravo. Potom levou rukou uchopí jilec bodáku (hřbet ruky je obrácen k tělu, prsty kupředu), vytáhne bodák z pochvy a obrátí jej hrotem vzhůru a ostřím vpravo. Vytažený bodák nasadí tak, aby vytěrák přišel do ústí drážky pro vytěrák v hlavičce jilce, přední konec hlavně do kroužku příčky a záchyt bodáku vklouzl do drážky v hlavičce jílce. Zub stiskátka musí zapadnout. Potom sjede vojín pravou rukou po pažbě nad hledí a současně dá pušku do polohy k noze; levou ruku hbitě připaží.

      Vojín skrývá bodák na povel: »Bodák — skryj!« Na místě skloní nejprve pušku ústím hlavně asi na píď před střed těla, uchopí levou rukou nadhmatem jilec bodáku a pravou rukou pušku pod horní objímkou; palcem pravé ruky stlačí stiskátko. Levou sejme bodák, v ruce jej vytočí, podívá se na pochvu a bodák zasune. Potom pravou rukou postaví pušku k noze.

 bodaky.jpg

Zdroj: http://www.1-prapor-sos.wz.cz

 Main menu 2

about seo